แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน
2. แบบทดสอบมี 30 ข้อ ให้ท่านทำทุกข้อ
3. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบทดสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา เรืองสินภิญญา