Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การเขียนผังงาน การเขียนซูโด้โค้ด ซอฟท์แวร์ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และการแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูล การสร้างโปรแกรม การฝึกปฏิบัติ ใช้กรณีศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดสร้างตันแบบ โดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการ พัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสม

3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ (Multimedia Technology in Business)

ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

วิชานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารสนับสนุนการขาย การวางแผนโครงการ เป็นต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์เล็คทรอนิคส์ ตัวแบบธุรกิจ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนทางธุรกิจสำหรับการทำให้เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศและองค์กร การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบการวางแผน ทรัพยากรองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้

แนะนำการใช้งาน Joomla 1.5.20 -> 1.5.22 แนวทางกับกลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web CoP PBRU.)

 เพื่อเป็นแนวทางของ webmaster และผู้สนใจ เชิงลึก/ระดับผู้ใช้ joomla เป็นแล้ว / อาจไม่ครบถ้วน ซึ่งต้องทำให้ดีขึ้นต่อไป

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

สถาปัตยกรรมของการสื่อสารข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์ และเว็บเบราเซอร์ เทคโนโลยีฮาร์ดวาร์ที่เหมาะสมในการให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน  การติดตั้ง ระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์การออกแบบหน้าเว็บ การใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          ศึกษาแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล การตัดสินใจ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยศึกษาความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคนิคทางระบบสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กร

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ คำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเองการกำหนดตัวแปรแบบโครงสร้าง การบันทึกและอ่านข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทำงานในระบบสารสนเทศธุรกิจ

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ (Computer Evolution) โครงสร้างและการเชื่อมต่อภายใน (Structure and Interface) หน่วยความจำ (Memory) หน่วยรับส่งข้อมูล (Input/Output Unit) หน่วยประมวลผล (Processing Unit) ตัวเลขและการแทนข้อมูล (Numberic Data) ภาษาโปรแกรม (Program Language) วากยสัมพันธ์ (Syntax) ชื่อและชนิดข้อมูล (Name and Data Type) โครงสร้างควบคุม (Control Structure) รูปแบบของภาษา (Language Type)

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database System Concepts) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Data Model) แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model) รูปแบบบรรทัดฐาน (Normal Form) การออกแบบฐานข้อมูล (Relational Database Design) ภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language, SQL) ภาษาเอสคิวแอลขั้นสูง (Advanced SQL) กระบวนการสอบถามข้อมูล (Query Processing) ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database) ฐานข้อมูลชั้นสูง (Advanced DB)

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (System Analysis & Design for Business)

หลักการพัฒนาเว็บไซต์ มี 7 หัวข้อ คือ 01 Introduction to Web Design, 02 Web  Development  Process, 03 Designing Web Colors, 04 Page Design, 05 Design for Users, 06 Designing Web Navigation, 07 Typography on the Web การพัฒนาเว็บบริการ (Web Service Developing)

ศึกษาพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอละส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟส สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) การตรวจจับข้อผิดพลาด (error detection) การควบคุมการไหลของข้อมูล (flow control) และการควบคุมข้อผิดพลาด (error control) วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  LAN, WLAN มาตราฐาน  TCP/IP และ Ethernet  มาตราฐานชั้นสื่อสารระบบเปิด OSI 7 Layer และความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกลุ่มระบบ การแบ่งกลุ่ม การปฏิบัติงานภายในองค์การธุรกิจ การจัดระบบสำนักงานสาขา และการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทางธุรกิจทังเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอกองค์การ (Internet) ปฏิบัติงานวางระบบเครือข่ายงานทางธรุกิจ LAN, WLAN

3603211 การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

        หน่วยกิต 3 (2-2-5)

Data Communications and Computer Networks (ภาษาอังกฤษ)

รหัส/ชื่อรายวิชาเก่า (หลักสูตร  2549)

3603701 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ภาษาไทย)

        หน่วยกิต 3 (2-2-5)

Computer Networks Management and Data Communications (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาถึงโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง อะเรย์ (Array), สแตก (Stack), คิว (Queue) , ลิงค์ลิสต์ (Linked-list), ทรี (Tree) และกราฟ (Graph) เรียนรู้การทางาน และการจัดการข้อมูลแต่ละโครงสร้าง รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการเรียงลาดับข้อมูล (Sorting), การค้นหาข้อมูล (Searching), แบบเรียงลาดับ (Sequential Search) และแบบไบนารี (Binary Search) รวมถึงประยุกต์ใช้โครงสร้างต่าง ๆ พัฒนาโครงงานย่อย ด้วยโปรแกรมภาษา คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ พื้นฐานทางเทคโนโลยี โพรโตคอล (protocol) ที่มีความปลอดภัย การบริการและโครงสร้างของระบบ ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสลับ (cryptography) การให้อานาจ/สิทธิ์ (Authorization) วิธีการทางาน เทคโนโลยีการเจาะและลักลอบเข้าสู่ระบบ (Hacking) และการตรวจหาการลักลอบเข้าระบบสารสนเทศ รวมถึงไวรัส (virus) ตัวลวง การอาชญากรรมทางไซเบอร์(Cyber Crime) ความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security), ความปลอดภัยทางเครือข่าย (Network Security) ตัวแบบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคราม(Threat) ในระบบสารสนเทศธุรกิจ

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ยินยันผู้ใช้เข้าระบบ ตั้งแต่ 14 ก.พ. 56 ถึง ปัจจุบัน
โดย Admin User - พุธ, 3 สิงหาคม 2016, 9:07AM
 

ยินยันผู้ใช้เข้าระบบ  ตั้งแต่ 14 ก.พ. 56  ถึง ปัจจุบัน

 confirm anusarar sueang, parrkorn supsin-amnuay, Tripop Teanfuk, คุณากร สุขสด, นรินทร์ วัฒโน, นายฉัตรณงค์ ห้อมล้อม, นายวุฒิศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์, พิกุลทอง คำอิ่ม, วีรศักดิ์ สุกงาม, วุฒิพงศ์ พราหมณ์คล้ำ, อัญมณี ชัยพฤกษ์นุกูล, เกียรติศักดิ แช่มช...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(376 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
การจัดทำบัญชีครัวเรือ
โดย Admin User - จันทร์, 21 มกราคม 2013, 10:16PM
 

 
รูปภาพของAdmin User
บทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
โดย Admin User - จันทร์, 29 ตุลาคม 2012, 10:32PM
 

 

Skip ประเภทของรายวิชา