สาชาวิชาการจัดการทั่วไป (Genaral Management : GM) BBA.