สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM.) BBA.

ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ