โครงสร้างหัวข้อ

 • General

  วิชา การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  คำอธิบายรายวิชา

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์เล็คทรอนิคส์ ตัวแบบธุรกิจ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนทางธุรกิจสำหรับการทำให้เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • Introduction to e-commerce

  สัปดาห์ที่ 1  (วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

  • ชี้แจงแนวการสอน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ความหมายและความสำคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ข้อแตกต่างระหว่าง e-Commerce และ e-Business
 • Introduction to e-commerce (2)

  เรียนต่อบทที่ 1 จากสัปดาห์ที่แล้ว

  (24 มิถุนายน 2556)

  กิจกรรมในชั้นเรียน

  •หาเว็บไซต์ที่เป็นโมเดล  Click-and-Mortar   มา 5 เว็บไซต์
  •หาเว็บไซต์ที่เป็นโมเดล Click-and-Brick มา 5 เว็บไซต์

  และบอกด้วยว่าเป็นประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบใด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของธุรกิจเว็บไซต์ด้วย

  การบ้าน

  •ให้นักศึกษา ยกตัวอย่างเว็บไซต์ ที่ E-Marketplace มาอย่างน้อย 2 เว็บไซต์ พร้อมทั้งอธิบาย
  •เว็บไซต์ Social Network สามารถนำมาประยุกต์กับ E-Commerce ได้อย่างไร และถ้านำมาใช้แล้วจัดอยู่ในรูปแบบใดได้บ้าง( เช่น E-Catalog  เป็นต้น)
 • บทที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  •ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต
  •ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
  •รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  •การประยุกต์ในการใช้ระบบเครือข่าย
  •การประยุกต์ในการใช้อินเตอร์เน็ต

 • บทที่ 3 ระบบการชำระเงิน e commerce

  •การทำรายการธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
  •สิ่งจำเป็นของระบบชำระเงิน
  •ประเภทของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์
  •การสร้างระบบและเครื่องมือที่จำเป็น
  •Shopping Cart
 • บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับระบบความปลอดภัย

   

 • บทที่ 5 กลยุทธ์ในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  หลักการสร้างร้านค้าออนไลน์

 • บทที่ 6 กฎหมายจริยธรรม e commerce

  •สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  •ความสำคัญและความเป็นมาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  •ประเภทของการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  •พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  •การคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
 • บทที่ 7 การวางแผนด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  การวางแผนด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  กลยุทธ์ในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT

  ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

  อ้างอิง :

  อภิชัย  ศรีเมือง.  SWOT : เทคนิควิเคราะห์ธุรกิจอน่างเฉียบคม(สไตล์ผู้บริหารมืออาชีพ).
           
   นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุคส์, 2555.   

 • หัวข้อ 12

  • หัวข้อ 13

   • หัวข้อ 14