โครงสร้างหัวข้อ

 • 3601211 ทักษะการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

  วิชานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

 • หัวข้อ 1

  • หัวข้อ 2

   • หัวข้อ 3

    • หัวข้อ 4

     • หัวข้อ 5

      • หัวข้อ 6

       • หัวข้อ 7

        • หัวข้อ 8

         • หัวข้อ 9

          • หัวข้อ 10

           • หัวข้อ 11

            • หัวข้อ 12